logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

pátek, 31 srpen 2018 09:38

Školní metodik prevence

Napsal(a)

Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Nešporová

KontaktTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 518 398 719

Konzultační hodiny: Středa: 8.00 – 8.45  (popřípadě dle telefonické domluvy)

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem a školním speciálním pedagogem.

 Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 1. Metodické a koordinační činnosti
 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 1. Informační činnosti
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).
 1. Poradenské činnosti
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 
čtvrtek, 11 leden 2018 07:07

Informace psycholog

Napsal(a)

Vážení učitelé, žáci, rodiče, jmenuji se Mgr. René Falta a rád bych Vás seznámil s prací školního psychologa.

     Tato funkce je zřízena ve škole již  od 2.9.2013  a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Žáci se mohou na mou osobu, jako školního psychologa, obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

     Jako školní psycholog jsem k dispozici také rodičům - zkonzultuji otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomohu také při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání. Úzce spolupracuji také s pedagogy, pomáhám jim zlepšovat atmosféru ve třídě, pomáhám řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuji na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně napomáhám řešit již vzniklé patologické jevy.

     Ke mně, jako školnímu psychologovi, se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuji jak s třídou, jako kolektivem, tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

     Jako školní psycholog jsem nezávislým pracovníkem školy a jsem vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádím ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu najít řešení Vašeho problému.
     Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Rozvrh hodin školního psychologa pro žáky, učitele, rodiče a ostatní. Platnost od 3. září 2018:

rozvrh

Osobní návštěvu v průběhu dne je vždy vhodné dohodnout předem, nejprve telefonicky nebo e-mailem, z důvodu pracovních aktivit školního psychologa jak v ostatních prostorách školy, tak případně i mimo školu.

Konzultace je možné domluvit podle aktuální potřeby na tel. čísle školy: 518 398 732, 607 087 615                                                      
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KRIZOVÁ INTERVENCE JE PROVÁDĚNA OKAMŽITĚ

Těším se na vzájemnou spolupráci

čtvrtek, 07 prosinec 2017 06:46

Výchovný poradce na ZŠ

Napsal(a)

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Karierní poradenství zahrnuje služby, jejichž cílem je pomáhat žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si vlastní karierní cíle a porozumět světu práce.

Výchovný a karierní poradce:

 • Spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence.
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků.
 • Účastní se výchovných komisí.
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky.
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů.
 • Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce.
 • Spolupracuje se SŠ, organizuje účast žáků na akcích pořádaných SŠ.
 • Zajišťuje setkání zástupců SŠ s rodiči vycházejících žáků.
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech.
 • Podílí se na realizaci preventivních programů školy a pomáhá při jeho vytváření. 

Výchovná a karierní poradkyně: PaedDr. Šárka Geherová

Kontakt:             tel: 518 398 720 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace:                 Pondělí 13:00h – 14:00h

                            Další po vzájemné telefonické domluvě

čtvrtek, 23 listopad 2017 12:58

Speciální pedagog

Napsal(a)

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Ivana Kolibová

Tel. č.: 518 398 729

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny jsou v úterý od 13 do 15 hodin, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

 

Náplň práce:

Školní speciální pedagog provádí orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky podporuje asistenty pedagoga i učitele. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení. Komunikuje a spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a jinými odborníky, kteří se svou péčí podílejí na vzdělávání žáků. 

Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci skupinové nebo individuální speciálně pedagogické péče.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

neděle, 10 září 2017 18:50

Školní poradenské pracoviště

Přehled poradenských služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm (ŠPP):

- ŠPP poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- Sleduje a vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
- Zabývá se sledováním a řešením školní neúspěšnosti žáků
- Podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
- Zajišťuje podporu vzdělávání žáků nadaných žáků
- Zajišťuje průběžnou péči o žáky s výchovnými obtížemi
- Zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků
- Pracuje průběžně s třídními kolektivy
- Mapuje různé formy rizikového chování, různé formy šikany a diskriminace
- Zajišťuje vhodné preventivní programy pro jednotlivé ročníky a vyhodnocuje účinnost těchto programů
- Zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků
- Zajišťuje kariérové poradenství, které vede k podpoře vhodné volby dalšího vzdělávání žáků
- Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky a třídními kolektivy
- Zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek