logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

Projekty současné (3)

011

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Realizátor projektu:       Národní institut pro další vzdělávání

Partner:               Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace

Cílem projektu je prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol, zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Benefity pro školu:

  • Zlepšení nastavení poradenských služeb v rámci ŠPP
  • Škola se stane součástí sítě krajských škol, možná spolupráce, výměna zkušeností
  • Podpoření rozvoje profesních kompetencí pedagogů a vedení školy
  • Posílení porozumění inkluzivním procesům u pedagogických pracovníků
  • Zvýšení motivace pedagogického sboru k práci s rozmanitým třídním kolektivem

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

012

středa, 15 listopad 2017 18:50

Společné vzdělávání na ZŠ Očovská

Napsal(a)

msmt MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti školy v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Společné vzdělávání na Základní škole Hodonín, Očovská 1“ s reg.č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0004140.

Celková doba realizace projektu jsou dva roky. Projekt byl zahájen k 1. 1. 2017 a fyzická realizace bude ukončena k 31. 12. 2018.

Hlavním cílem projektu, jak již sám název napovídá, je podpora společného vzdělávaní na škole se zaměřením na žáky se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP). V projektu se škola zaměřila na plnění následujících aktivit:

  1. II/1.2 Školní speciální pedagog – na škole pracuje v úvazku 1,0, je členem školního poradenského pracoviště. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro výuku žáků se SVP. Pomáhá vytvářet plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány s potřebou podpůrných opatření. Zaměřuje se na individuální i skupinovou práci se žáky se SVP, konzultace s rodiči, vyučujícími, školskými poradenskými zařízeními a se spolupracujícími organizacemi.
  1. II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje základních gramotností a klíčových kompetencí. Jedná se o společnou výuku žáků žáků dvěma pedagogy v 10 vyučovacích hodinách, jejich přípravu a reflexi.
  1. II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. Jedná se o 16 hodin pro minimálně 3 žáky
  1. II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou odpolední přípravy na vyučování. Jedná se o podporu návyků pro domácí přípravu ve spolupráci s vyučujícími ve třídách i s rodiči. Počet hodin je 48 pro minimálně 3 žáky.

Mgr. Martin Čechovský, manažer projektu

čtvrtek, 17 březen 2011 18:59

Projekt Recyklohraní

Napsal(a)

Naše škola se ve školním roce 2010 – 2011 zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti  ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem Recyklohraní je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.

Jak se mohou zapojit žáci?

 

Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Rodiče mohou pomoci tím, že škole odevzdají vyřazené televizory, počítačové monitory, kuchyňské spotřebiče, žehličky, fény, …

Za odevzdaná elektrozařízení získáváme body, za které si můžeme vybrat zajímavé odměny. Další body získáváme za účast v soutěžích či plnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

Více informací o projektu najdete na www.recyklohrani.cz.

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek