středa, 29 listopad 2017 09:11

Informace o přijímacím řízení

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

 

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018:

 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
 • Přihlášky ke studiu obdrží žák s vysvědčením za 1. pololetí  31. 1. 2018.
 • Zákonný zástupce podepíše přihlášku, doplní termín přijímací zkoušky, zajistí lékařské potvrzení (pouze u oborů, které potvrzení vyžadují- informace jsou v Atlase školství).
 • Zákonný zástupce přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Na obou přihláškách jsou školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.
 • Přihlášku pak potvrdí ředitel ZŠ.
 • Zákonný zástupce podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2018

          (osobně nebo doporučeně poštou).

 • Ředitel střední školy je povinen vyhlásit kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016.

 

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:          

 

 1. 4. 2018               16. 4. 2018                čtyřleté studium
 2. 4. 2018                17. 4. 2018                osmileté studium

            Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit v daném  termínu k přijímací zkoušce (musí svou neúčast řádně do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy), koná přijímací zkoušku  v náhradním termínu – 10. 5. 2018,popř. 11. 5. 2018

 

 

 • Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
 • Nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí zákonný zástupce potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ.

 

 • Jestliže uchazeč uspěje na dvou školách, má právo vybrat si jednu a na této škole odevzdat zápisový lístek.
 • Zapsaný uchazeč již nemůže své rozhodnutí změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat na SŠ na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V takovém případě je mu zápisový lístek vrácen po předložení výsledku odvolání a uchazeč odevzdá zápisový lístek na druhou SŠ.
 • Nepřijatým uchazečům oznámí ředitel SŠ rozhodnutí písemně poštou.
 • Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel SŠ po ukončení prvního kola a nepřijatí žáci si mohou podat přihlášky. Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není stanoven.

 

Přečteno 76 krát
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek