Přijímací řízení (2)

Přijímačky – co musím vědět

Hlásím se do maturitního oboru

Od školního roku 2016/2017 se změnila organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška povinně

       Pokud chceš studovat maturitní obor, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky formou písemných testů.

       Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek.

       Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.  

       Jednotné testy se tě netýkají, jestliže chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři.

       Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít. 

       Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

       V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí. 

Školní přijímací zkouška

       Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.

       Konkrétní informace, jak je to u tvého oboru, najdeš na kartě příslušné školy v sekci Kam na školu.

       Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.

Výjimkou jsou 4, 6 a 8letá sportovní gymnázia, kdy talentové zkoušky proběhnou na počátku roku, ale jednotná zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími obory.

 

období přijímacích zkoušek

 

termíny pro vykonání

 jednotné zkoušky

platné pro

12. – 28. dubna 2018

1. termín 12. 4.

2. termín 16. 4.

 

4leté obory (gymnázia a odborných škol),

vč. 4 letého gymnázia se sportovní přípravou

 

12. – 28. dubna 2018

1. termín 13. 4.

2. termín 17. 4.

 

6 a 8letá gymnázia, vč. víceletých gymnázií se sportovní přípravou

 

2. ledna – 15. února 2018

 

 

talentové zkoušky

do všech oborů gymnázií se sportovní přípravou

 

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:

 1. termín 10. května 2018
 2. termín 11. května 2018

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:

       do 31. října 2017 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,

       do 31. ledna 2018 pro ostatní obory.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo 

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do

 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:

       Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček.

 

       Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš. 

Přijetí a povinný zápis ke studiu   

Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole nejpozději do 15. března.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit

středa, 29 listopad 2017 09:11

Informace o přijímacím řízení

Napsal(a)

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

 

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018:

 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
 • Přihlášky ke studiu obdrží žák s vysvědčením za 1. pololetí  31. 1. 2018.
 • Zákonný zástupce podepíše přihlášku, doplní termín přijímací zkoušky, zajistí lékařské potvrzení (pouze u oborů, které potvrzení vyžadují- informace jsou v Atlase školství).
 • Zákonný zástupce přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Na obou přihláškách jsou školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.
 • Přihlášku pak potvrdí ředitel ZŠ.
 • Zákonný zástupce podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2018

          (osobně nebo doporučeně poštou).

 • Ředitel střední školy je povinen vyhlásit kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016.

 

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:          

 

 1. 4. 2018               16. 4. 2018                čtyřleté studium
 2. 4. 2018                17. 4. 2018                osmileté studium

            Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit v daném  termínu k přijímací zkoušce (musí svou neúčast řádně do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy), koná přijímací zkoušku  v náhradním termínu – 10. 5. 2018,popř. 11. 5. 2018

 

 

 • Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
 • Nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí zákonný zástupce potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ.

 

 • Jestliže uchazeč uspěje na dvou školách, má právo vybrat si jednu a na této škole odevzdat zápisový lístek.
 • Zapsaný uchazeč již nemůže své rozhodnutí změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat na SŠ na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V takovém případě je mu zápisový lístek vrácen po předložení výsledku odvolání a uchazeč odevzdá zápisový lístek na druhou SŠ.
 • Nepřijatým uchazečům oznámí ředitel SŠ rozhodnutí písemně poštou.
 • Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel SŠ po ukončení prvního kola a nepřijatí žáci si mohou podat přihlášky. Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není stanoven.

 

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek