čtvrtek, 11 leden 2018 07:07

Informace psycholog

Napsal(a)

Vážení učitelé, žáci, rodiče, jmenuji se Mgr. René Falta a rád bych Vás seznámil s prací školního psychologa.

     Tato funkce je zřízena ve škole již  od 2.9.2013  a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Výhodou je, že se žáci mohou na mou osobu jako školního psychologa obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

     Jako školní psycholog jsem k dispozici také rodičům - zkonzultuji otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomohu také při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání. Úzce spolupracuji také s pedagogy, pomáhám jim zlepšovat atmosféru ve třídě, pomáhám řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuji na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně napomáhám řešit již vzniklé patologické jevy.

     Ke mně jako školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuji jak s třídou jako kolektivem tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

     Jako školní psycholog jsem nezávislým pracovníkem školy a jsem vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádím ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu najít řešení Vašeho problému.
     Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Přítomnost školního psychologa ve škole  :

Středa  10:00 - 14:00

Čtvrtek  07:00 - 16:00

Pátek    07:00 - 14:00

Konzultace je možné domluvit podle  aktuální potřeby na tel. čísle školy: 518 398 732, 607 087 615                                                      
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobní návštěvu v pracovně školního psychologa je vždy vhodné předem dohodnout nejprve telefonicky nebo e-mailem, a to z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

KRIZOVÁ INTERVENCE JE PROVÁDĚNA OKAMŽITĚ

Těším se na vzájemnou spolupráci

čtvrtek, 07 prosinec 2017 18:05

Školní metodik prevence

Napsal(a)

Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Nešporová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 518 398 719

Konzultační hodiny: Út 8.00- 8.45 hod.  (popřípadě dle telefonické domluvy)

 

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem a školním speciálním pedagogem.

 

Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu,xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 
čtvrtek, 07 prosinec 2017 06:46

Výchovný poradce na ZŠ

Napsal(a)

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Karierní poradenství zahrnuje služby, jejichž cílem je pomáhat žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si vlastní karierní cíle a porozumět světu práce.

Výchovný a karierní poradce:

 • Spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence.
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků.
 • Účastní se výchovných komisí.
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky.
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů.
 • Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce.
 • Spolupracuje se SŠ, organizuje účast žáků na akcích pořádaných SŠ.
 • Zajišťuje setkání zástupců SŠ s rodiči vycházejících žáků.
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech.
 • Podílí se na realizaci preventivních programů školy a pomáhá při jeho vytváření. 

Výchovná a karierní poradkyně: PaedDr. Šárka Geherová

Kontakt:             tel: 518 398 720 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace:                 Pondělí 13:00h – 14:30h

                            Další po vzájemné telefonické domluvě

Přijímačky – co musím vědět

Hlásím se do maturitního oboru

Od školního roku 2016/2017 se změnila organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška povinně

       Pokud chceš studovat maturitní obor, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky formou písemných testů.

       Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek.

       Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.  

       Jednotné testy se tě netýkají, jestliže chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři.

       Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít. 

       Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

       V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí. 

Školní přijímací zkouška

       Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.

       Konkrétní informace, jak je to u tvého oboru, najdeš na kartě příslušné školy v sekci Kam na školu.

       Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.

Výjimkou jsou 4, 6 a 8letá sportovní gymnázia, kdy talentové zkoušky proběhnou na počátku roku, ale jednotná zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími obory.

 

období přijímacích zkoušek

 

termíny pro vykonání

 jednotné zkoušky

platné pro

12. – 28. dubna 2018

1. termín 12. 4.

2. termín 16. 4.

 

4leté obory (gymnázia a odborných škol),

vč. 4 letého gymnázia se sportovní přípravou

 

12. – 28. dubna 2018

1. termín 13. 4.

2. termín 17. 4.

 

6 a 8letá gymnázia, vč. víceletých gymnázií se sportovní přípravou

 

2. ledna – 15. února 2018

 

 

talentové zkoušky

do všech oborů gymnázií se sportovní přípravou

 

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:

 1. termín 10. května 2018
 2. termín 11. května 2018

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:

       do 31. října 2017 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,

       do 31. ledna 2018 pro ostatní obory.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo 

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do

 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:

       Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček.

 

       Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš. 

Přijetí a povinný zápis ke studiu   

Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole nejpozději do 15. března.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit

středa, 29 listopad 2017 09:11

Informace o přijímacím řízení

Napsal(a)

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

 

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018:

 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
 • Přihlášky ke studiu obdrží žák s vysvědčením za 1. pololetí  31. 1. 2018.
 • Zákonný zástupce podepíše přihlášku, doplní termín přijímací zkoušky, zajistí lékařské potvrzení (pouze u oborů, které potvrzení vyžadují- informace jsou v Atlase školství).
 • Zákonný zástupce přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Na obou přihláškách jsou školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.
 • Přihlášku pak potvrdí ředitel ZŠ.
 • Zákonný zástupce podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2018

          (osobně nebo doporučeně poštou).

 • Ředitel střední školy je povinen vyhlásit kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016.

 

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:          

 

 1. 4. 2018               16. 4. 2018                čtyřleté studium
 2. 4. 2018                17. 4. 2018                osmileté studium

            Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit v daném  termínu k přijímací zkoušce (musí svou neúčast řádně do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy), koná přijímací zkoušku  v náhradním termínu – 10. 5. 2018,popř. 11. 5. 2018

 

 

 • Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
 • Nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí zákonný zástupce potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ.

 

 • Jestliže uchazeč uspěje na dvou školách, má právo vybrat si jednu a na této škole odevzdat zápisový lístek.
 • Zapsaný uchazeč již nemůže své rozhodnutí změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat na SŠ na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V takovém případě je mu zápisový lístek vrácen po předložení výsledku odvolání a uchazeč odevzdá zápisový lístek na druhou SŠ.
 • Nepřijatým uchazečům oznámí ředitel SŠ rozhodnutí písemně poštou.
 • Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel SŠ po ukončení prvního kola a nepřijatí žáci si mohou podat přihlášky. Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není stanoven.

 

čtvrtek, 23 listopad 2017 12:58

Speciální pedagog

Napsal(a)

Kontakt:

Mgr. Hana Ammerová

Tel. č.: 518 398 729

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají kterýkoli den popředchozí domluvě. Právo navštívit školské poradenské pracoviště mají zákonní zástupci žáka kdykoliv, podle potřeby.

Náplň práce:

Speciální pedagog školy dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Náplní práce je provádět speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), poskytovat poradenskou činnost a metodické vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky vede asistenty pedagoga, navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace v oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení. Komunikuje a spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně vzdělávacími centry a jinými odborníky, kteří se svou péčí podílejí na vzdělávání žáků.

neděle, 10 září 2017 18:50

Školní poradenské pracoviště

Přehled poradenských služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm (ŠPP):

- ŠPP poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- Sleduje a vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
- Zabývá se sledováním a řešením školní neúspěšnosti žáků
- Podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
- Zajišťuje podporu vzdělávání žáků nadaných žáků
- Zajišťuje průběžnou péči o žáky s výchovnými obtížemi
- Zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků
- Pracuje průběžně s třídními kolektivy
- Mapuje různé formy rizikového chování, různé formy šikany a diskriminace
- Zajišťuje vhodné preventivní programy pro jednotlivé ročníky a vyhodnocuje účinnost těchto programů
- Zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků
- Zajišťuje kariérové poradenství, které vede k podpoře vhodné volby dalšího vzdělávání žáků
- Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky a třídními kolektivy
- Zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek