logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.C (63)

ČJ

Procvičujte pravopis podstatných jmen rodu mužského: ZDE

Shoda přísudku s podmětem

Přísudek se shoduje s podmětem v osobě a čísle.

str. 167 cv. 2a, b

str. 168 cv. 3

Pamatujte si:

Pokud je sloveso v přísudku v minulém čase, shoduje se s podmětem nejen v osobě, čísle, ale i v rodě.

př.: Pečeně voněla.

Posílám pracovní list v mailu. Vytiskněte, doplňte a založte do složky.

M

Procvičujte převody jednotek délky: ZDE

Rýsujeme trojúhelník

str. 25 cv. 1, 2, 4, 5 (náčrt)

Vla

České země po husitských válkách

Přečtěte si stranu 38 a učivo se naučte.

Podívejte se: Zničená země ZDE

                      Jiří z Poděbrad ZDE

Napiš si do sešitu.

České země po husitských válkách

Král Zikmund si české koruny moc neužil, jeho smrtí končí období Lucemburků. Nástupcem se stal jeho zeť Albrecht Habsburský, i ten zemřel. Syn Ladislav se narodil až po Albrechtově smrti, získal přezdívku Pohrobek.

V dospělosti se měl stát králem. Namísto mladičkého krále se stává správcem země Jiří z Poděbrad. Čechy zažívají rozkvět. Ladislav Pohrobek v necelých 18 letech onemocněl a zemřel. Na trůn byl dosazen

 Jiří z  Poděbrad, jediný panovník, který nepocházel z panovnického rodu.

Král Jiří vládl přísně, spravedlivě a moudře - diplomat, trpělivý úředník. Proti králi Jiřímu povstala katolická šlechta, které papež poslal na pomoc křížovou výpravu s uherským králem Matyášem Korvínem. Mírová smlouva byla porušena, boje pokračovaly až do smrti Jiřího z Poděbrad. Žádný jeho syn se nestal jeho nástupce. Český trůn nabídl polskému princi Vladislavovi z rodu Jagellonců

 

 

ČJ

Procvičujte pády podstatných jmen - TETRIS: ZDE

Shoda přísudku s podmětem

Přísudek se shoduje s podmětem v osobě a čísle.

Já pracuji.                                     My pracujeme.

Ty pracuješ.                                  Vy pracujete.

Petr pracuje. On pracuje.              Petr a David pracují. Oni pracují.

str. 166 cv. 1a,b

Posílám v mailu pracovní list. List si vytiskněte a doplňte nebo cvičení pište do sešitu.

M

Operace s čísly končícími nulou - dělení:  ZDE

str. 26 cv. 8 - 4 příklady do sešitu + zkoušku proveď písemným dělením

str. 26 cv. 2, 6 do sešitu

str. 26 cv. 1, 3, 5 ústně

Pří

Opakování - louka, park, obydlí, voda

Odpověz na otázky na str. 69 ( 1. - 17.)

 

ČJ

Procvičujte koncovky podstatných jmen rodu mužského: ZDE

Napište si mluvený diktát: ZDE

Pokračujeme v učivu několikanásobný podmět

Zopakujte si:

Několikanásobný podmět je vyjádřen několika výrazy, jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkami nebo spojujeme spojkami.

str. 165 cv. 3a - ústně odpovězte na každou větu ANO, nebo NE podle toho, zda odpovídají zásadám zdravého životního stylu

                      - pak každou větu napište na jeden řádek do sešitu

                      - přísudky podtrhněte vlnovkou a podměty (budou tam i několikanásobné) rovnou čarou - pošlete zpět na mail

str. 166 cv. 4a - v následujících větách najděte přísudek a podmět - fólie

                  4b  - změňte text tak, aby byl podmět tvořen několikanásobným větným členem - ústně

                         Vzor: Maminka a tatínek dnes přišli brzy z práce,

                                  Lucka a Petr jim hned přiběhli naproti.

                  4c - opište si třetí jednoduchou větu do sešitu a určete základní skladební dvojici a všechny ostatní skladební dvojice

                  4d - naznačte vzorcem stavbu pouze jednoho souvětí

M

Operase s čísly končícími nulou - násobení: ZDE

str. 24 cv. 5 - ústně

Pozorujte:   240  :  30 = 8

                2 400 : 300 = 8

                24 000 : 3 000 = 8

               240 000 : 30 000 = 8

Dělenec a dělitel mají stejný počet nul. Podíl se nezmění.

str. 24 cv. 6 - ústně

Procvičujte: str. 24 cv. 7, 8, 10 - do sešitu

Pozorujte: 72 000 : 800 = 90

              720 000 : 80 = 9 000

              720 000 : 800 = 900

              720 000 : 8 000 = 90

Dělenec a dělitel mají různý počet nul. Podíl je různý.

Procvičujte: str. 24 cv. 12 do sešitu

Procvičujte násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000: ZDE

      

ČJ

Věta jednoduchá a souvětí: ZDE

Několikanásobný podmět

Několikanásobný podmět je vyjádřen několika výrazy.

Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkami nebo spojujeme spojkami.

Spojkami spojujeme obvykle poslední dva členy.

příklad: V knížce se proháněli lvi, tygři, levharti a rysi.

             Co dělali? - proháněli se je přísudek

             Kdo, co se proháněli? - lvi, tygři, levharti a rysi je několikanásobný podmět 

str. 164 cv. 1 - procvičujte několikanásobný podmět

                     - doplňte vynechaná písmena - fólie

                     - vyhledejte ve všech větách přísudek - podtrhněte vlnovkou - fólie (nezapomeň na zvratná slovesa)

                     - prohlédněte si vyznačené členy, jak se na ně zeptáme

                     - které slovo je synonymem ke slovu exotický

str. 165 cv. 2 - najděte v článku několikanásobné podměty - podtrhněte rovnou čarou - fólie

M

Procvičujte dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000: ZDE

Pozoruj: 9 . 9 = 81                            9 . 9 000 = 81 000

              9 . 90 = 810                        9 . 90 000 = 810 000

              9 . 900 = 8 100                   

str. 22 cv. 2, 6 ústně

str. 22 cv. 3 (2., 3., 4. sloupeček) do sešitu

str. 22 cv. 4 (výpočty, odpovědi) do sešitu

str. 23 cv.  8, 9 zpaměti, fólie

Vla

Opakujeme kapitolu -  HUSITSKÉ VÁLKY

Zopakujte si učivo o husitských válkách a pokuste se zodpovědět otázky na str. 37

Přikládám do e-mailů dva pracovní listy na opakování o husitských válkách

Z pracovního listu str. 20 cv. 5 pošlete řešení tajenky na mail 

Z pracovního listu str. 24 cv. 4 pošlete popořádku názvy husitských zbraní na mail

Čt

Přečtěte si str. 155 - 156, pak ke každému odstavci vymyslete nadpis.

Podle takto vzniklé osnovy vyprávějte o zkáze lodi a záchraně Robinsona.

ČJ

Njděte ve větách podmět a přísudek: ZDE

Nevyjádřený podmět

Často se setkáváme v textu, že podmět ve větě nemusí být vždy vyjádřený. Podmět známe z předchozích vět. Kdybychom v textu stále opakovali podmět, bylo by to slohově nevhodné.

Pokud podmět poznáme z tvaru slovesa nebo pokud si ho můžeme domyslet, nevyjadřujeme ho.

Např.: Petr kraje na housle. Každý den musí cvičit. Ve druhé větě je nevyjádřený podmět Petr.

str. 162 cv. 1 - ústně

Nové učivo si procvičíme na str. 163 cv. 2a - najděte místa, kde se nevhodně opakuje podmět, a opravený text napište.

str. 163 cv. 3 - rozlište v textu věty jednoduché a souvětí

                     - vyhledejte ve všech větách přísudek a podmět, v některých větách bude nevyjádřený podmět

str. 164 cv. 4a - rozlište v prvním a druhém odstavci věty jednoduché a souvětí

                       - ve větách v prvním a druhém odstavci vyhledejte přísudek a podmět - ústně

M

Procvičujte dělení 10, 100, 1000: ZDE

Procvičuj násobení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000: ZDE

Zopakuj si dělení čísly 10 a 100 str. 21 - růžový rámeček

str. 21 cv. 1 do sešitu

Zopakuj si násobení čísly 1 000, 10 000, 100 000 str. 21 - růžový rámeček

str. 21 cv. 1 do sešitu

Dělení číslem 1000

str. 23  - růžový rámeček 4 000 : 1 000 = 4

Čísla, která mají na místě jednotek, desítek i stovek nuly, dělíme tisícem tak, že toto číslo napíšeme bez těchto tří nul.

str. 23 cv. 1c do sešitu

Dělení číslem 10 000

50 000 : 10 000 = 5

Čísla, která mají na místě jednotek, desítek, stovek a tisíců nuly, dělíme desetitisícem tak, že toto číslo napíšeme bez čtyř nul.

Dělení číslem 100 000

800 000 : 100 000 = 8

Čísla, která mají na místě jednotek, desítek, stovek, tisíců a desetitisíců nuly, dělíme statisícem tak, že toto číslo napíšeme bez pěti nul.

str. 23 cv. 4 do sešitu

Čt

Výprava za dobrodružstvím

Přečti si str. 154  - 155, odpověz na otázky

ČJ

Základní skladební dvojice: ZDE

Pamatujte si

Sloveso v základní skladební dvojici je přísudek a podstatné jméno je podmět.

Přísudek vyjadřuje, co se vypovídá o podmětu.

Jana zpívá.

Co dělá Jana? Zpívá.

Přísudek je sloveso v určitém tvaru.

Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem se mluví. Bývá v 1. pádě

Ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem

Kdo, co zpívá? Jana.

str. 161 cv. 1a, b - napiš do sešitu prvních pět vět, každou na nový řádek

                           - ve větách naznačte svorkami skladební dvojice

                           - v základních skladebních dvojicích podtrhněte podstatné jméno rovnou čarou a sloveso vlnovkou

                           - pošlete zpět na mail 21. 5.

str. 162 cv. 3a, b - rozlište v textu věty jednoduché a souvětí

                           - vyhledejte základní skladební dvojice ve větách jednoduchých i ve větách v souvětích, určete přísudek a podmět

M

Procvičuj písemné odčítání: ZDE

str. 17 cv. 13 poslední čtyři příklady do sešitu

str. 17 cv. 14, 16 do sešitu (výpočet, odpověď)

Pamětné násobení a dělení

str. 20 - růžový rámeček

Dané číslo vynásobíme deseti tak, že k tomuto číslu připíšeme nulu. 785 . 10 = 7 850

Dané číslo vynásobíme stem tak, že k tomuto číslu připíšeme dvě nuly. 583 . 100 = 58 300

str. 20 cv. 1 do sešitu (pište u čísel správně mezery)

str. 20 cv. 2, 3 ústně, 4 fólie

Vla

Zopakujte si ústně:

1. Kdo byli husité?

2. Jaký byl jejich symbol? 

3. Popište, jak vypadalo město, které husité založili.

4. Co bylo základem husitské armády?

5. Jak se jmenovaly zbraně vyrobené ze zemědělského nářadí?

6. Čím se proslavil Jan Žižka?

Ohodnoťte své odpovědi číslem 1 - 10 (10 je nejvyšší hodnocení).

Pokračujeme v učivu husitské války na str. 36 - nastudujte učivo.

Podívej se: Husité proti všem ZDE

Udělejte si zápis do sešitu:

Boj husitů s křižáky

Výpravy křižáků, tzv. křížové výpravy vyhlašoval papež. Najatí vojáci nosili na šatech kříž. Všech pět křižáckých výprav proti husitům skončilo porážkou křižáků a vítězstvím husitských vojsk. Husity po Žižkově smrti vedl hejtman Prokop Holý. Pod jeho velením zahnali husité na útěk početné křižácké vojsko v bitvě u Domažlic roku 1431 (písní Ktož jsú boží bojovníci).

Bitva u Lipan

Husité začali podnikat spanilé jízdy - výpravy za hranice země. Cílem bylo plenit a získávat kořist, válka všechny vyčerpávala, země chudla. Rozpory vedly k rozdělení husitů na dvě skupiny. Jednu skupinu tvořili husité v čele s Prokopem Holým, chtěli v husitském hnutí pokračovat. Druhou skupinu tvořili umírnění husité, chtěli s bojem skončit. Obě skupiny se střetly v bitvě u Lipan r. 1434. Husité v čele s Prokopem Holým byli poraženi.

Bitva u Lipan znamenala konec husitského hnutí. Po vítězství panských vojsk byl uznán českým králem Zikmund Lucemburský. 

Přikládám do mailu dva pracovní listy na opakování (husitské války).

 

 

 

 

ČJ

Určujte podmět a přísudek: ZDE

str. 160 cv. 6

a) doplňte vynechaná písmena

b) každou zeleně vyznačenou větu si postupně napište na nový řádek do sešitu a vyznačte základní skladební dvojici a ostatní skladební dvojice (tužka, pravítko) - poslat zpět na mail

c) napište do sešitu vzorce souvětí (3 souvětí) - poslat zpět na mail

d) v posledních třech větách určete - slovní druhy

                                                         - u sloves určete osobu, číslo, čas

                                                         - u podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor

M

Procvičujte písemné sčítání: ZDE

str.16 cv. 6 do sešitu - poslat zpět na mail

str. 16 cv. 7 - poslední čtyři příklady do sešitu + zk.

str. 17 cv. 8, 9, 10, 11, 12 - fólie

Pří

Ekosystém potok a řeka

str. 67 - prohlédněte si na obrázku rostliny a živočichy žijící v řece a u řeky

str. 68 - přečtěte si učivo a zopakujte si to nejdůležitější

Napište si zápis do sešitu

Rostliny a živočichové potoků a řek

Potoky a řeky jsou ekosystémy s tekoucí vodou. Na březích potoků a řek roste břehový porost, zpevňuje břehy, poskytuje úkryt pro živočichy.

Rostliny - vrba bílá, pomněnka bahenní

Ryby  - okoun říční - nejčastější, masožravá ryba, pstruh potoční - podhorské potoky a říčky, masožravá ryba, kapr obecný

Ptáci - ledňáček říční - v březích si vyhrabává hnízdní noru, potápí se za drobnými rybami, stálý

Savci - bobr evropský - vyhrabává si podzemní nory, staví si bobří hráze (silné zuby), na zadních nohách má plovací blány, býložravec, vydra říční - loví ryby, na všech nohách má plovací blány

Pod zápis si nakresli obrázek.

 

Určuj podmět a přísudek: ZDE

Základní skladební dvojice - můžeme se ptát oběma jejími členy na sebe navzájem.

Ostatní skladební dvojice - můžeme se ptát jedním z jejích členů na druhý člen.

Sloveso v základní skladební dvojici je přísudek a podstatné jméno je podmět.

Sloveso podtrháváte vlnovkou.

Podstatné jméno podtrháváte rovnou čarou.

str. 159 cv. 4 - do sešitu

Napiště každou větu na zvláštní řádek. Podmět podtrhněte rovnou čarou, přísudek vlnovkou. Naznačte svorkami základní skladební dvojice (dvojitá svorka nahoře) a ostatní skladební dvojice (jednoduchá svorka/y dole).

 Používej tužku a pravítko.

M

Procvičuj písemné odčítání: ZDE

Písemné odčítání

Postup:

- zapíšeme menšence a menšitele správně pod sebe

- čísla odečteme

- zkoušku správnosti provedeme sečtením rozdílu a menšitele - str. 16 cv. 1

str. 16 cv. 2 - do sešitu

str. 16 cv. 3, 4, 5 - výpočet a odpověď - do sešitu

Strana 1 z 4
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek