logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.A (22)

čtvrtek, 28 květen 2020 16:59

DOMÁCÍ VÝUKA 29.5.2020

VÝUKA 29.5. 2020

Český jazyk

Procvičuj koncovky vzorů u podstatných jmen

Odkaz

Shoda přísudku s podmětem

Uč.str.167/2

Draci

- určete ve větách přísudek a podmět

- ve kterých větách je podmět nevyjádřený

- žáci v domácím vzdělávání dělají pracovní listy (neposílat, přinesete mi je za týden)

Matematika

Procvič si zaokrouhlování

Odkaz

Procvičování

Učebnice str.26/4, 8

Učebnice str. 27/10,13

- příklady napiš do sešitu

Vlastivěda

Husitské války - opakování str. 37

- pracovní listy Husitství

České země po husitských válkách

- nastuduj v učebnici str. 38

Zničená země

Odkaz

 

středa, 27 květen 2020 17:10

DOMÁCÍ VÝUKA 28.5.2020

VÝUKA 28.5. 2020

Český jazyk

Procvič si pády u podstatných jmen

Odkaz

Shoda přísudku s podmětem

Přísudek se shoduje s podmětem v osobě a čísle.

Já pracuji.                                   My pracujeme.
Ty pracuješ.                                Vy pracujete.
Petr pracuje. On pracuje.            Petr a David pracují. Oni pracují.

Učebnice str. 166/1

-pomozte Tomášovi a vyberte ze svazků klíčů ten, který se se zámkem shoduje

Matematika

Procvičuj převody délek

Odkaz 

Konstrukce trojúhelníku

Učebnice str. 25/ 2,5 - narýsuj do sešitu

Přírodověda

Opakování - louka,park, obydlí, voda

Odpověz na otázky na str. 29

 

 

úterý, 26 květen 2020 17:35

DOMÁCÍ VÝUKA 27.5.2020

VÝUKA 27.5.2020

Český jazyk

Napiš si online diktát

Odkaz

Procvičování podmětu a přísudku

Učebnice str.166/4

- napsat do sešitu za c,d

Matematika

Procvičuj

Odkaz

Učebnice str.24/6 - ústní počítání

- písemně do sešitu 24/7,8, 9

- uč. 24/ 12 - poslat

Čítanka

- učebnice str. 145-148

pondělí, 25 květen 2020 17:05

DOMÁCÍ VÝUKA 26.5.2020

VÝUKA 26.5. 2020

Matematika

Procvičuj násobení a dělení (10,100)

Odkaz

Uč. str. 23/8 na fólii

počítáme zpaměti 23/ 9

Dělení - dělenec i dělitel jsou násobky čísla 10

4 000 : 1 000 = 4 protože 4 . 1 000 = 4 000

Číslo, které má na místě jednotek, desítek i stovek nuly, dělíme tisícem tak, že toto číslo napíšeme

bez těchto tří nul.

Uč. str. 23/1 píšeme do sešitu

23/4 - pamětné počítání

- rámeček doplň na fólii

Český jazyk

Procvičuj vzory rodu mužského

Odkaz

Skladební dvojice

Učebnice str. 164/3

- rozlišíme věty jednoduché a souvětí

-ve větách rozlišíme podmět a přísudek

- ve větách jednoduchých naznačíme svorkama skladební dvojice

- co nám chce autor bajky sdělit

- napíšeme do sešitu

Několikanásobný podmět

- učebnice str. 165/ 2,3

 

neděle, 24 květen 2020 17:43

DOMÁCÍ VÝUKA 25.5.2020

VÝUKA 25.5.2020

Pro žáky , kteří nastupují do školy:

- sejdeme se v 8.15 u hlavního vchodu (v roušce)

- nezapomeňte s sebou vzít tiskopis při nástupu do školy a čestné prohlášení

- s sebou svačinu, pití a vlastní fix na tabuli

- začátek vyučování v 8.30 podle rozvrhu ČJ, M, VL, Čítanka

- konec výuky v 11.55, oběd 11.55 - 12.10

Žáci , kteří pokračují v distanční výuce budou dál plnit úkoly,

které pokračují na stránkách školy.

K zadaným úkolům přistupujte zodpovědně a určené úkoly zasílejte včas.

Český jazyk

Jako každé pondělí nás čeká vyprávění,jak jste prožili víkend.

I když tento víkend se nám kvůli koronavirovým opatřením pěkně ,,prodloužil". Zítra si proto

budeme povídat, jak jste tuto koronavirovou dobu prožívali.

Co se změnilo, co ti hodně chybělo a naopak. Na co se teď nejvíc těšíte a co jste si například

v této době uvědomili.

Žáci, kteří pokračují v domácí výuce, splní slohovou úlohu písemně

a zašlou mi ji.

Matematika

Procvičování počítání s nulami

- porovnáváme počet nul v činitelích s počtem nul v součinu

- učebnice str. 22/ 2, 3 písemně do sešitu

-slovní úkol - výpočet a odpověď do sešitu

-písemné dělení 22/5 - šest příkladů, ověř zkouškou do sešitu

Vlastivěda

Husitské války

Opakování:

- co se stalo symbolem husitů a co to symbolizovalo
-jakými zbraněmi husité bojovali
-vysvětli princip vozové hradby
- co víš o Janu Žižkovi
- kdo to byli křižáci
- kde a za jakých okolností byli husité poraženi
- jak se jmenovali zbraně, s kterými husité bojovali
- kde se odehrála poslední bitva husitských válek? Kdo v ní proti
sobě bojoval kdo zvítězil

Učebnice str.34 - 37

- do sešitu překreslete časovou osu a vyznačte na ní období
- úkol 1. - 4. (str.37)

Čítanka

Květen bohatý je srážkami i květem

str.142 - 144

 

 

 

 

 

čtvrtek, 21 květen 2020 12:32

DOMÁCÍ VÝUKA 22.5.2020

 

Informace pro přihlášené žáky na vzdělávací aktivity

Rodičům,kteří přihlášili své dítě na vzdělávací aktivity, jsem zaslala přihlášku s časovým přehledem
příchodu do školy, dopolední aktivity a obědu.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s dalším formulářem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění,odevzdají žáci 25.5. ve škole.
Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, která jsou uvedena v Informacích pro přihlášené žáky
na vzdělávací aktivity.
Žáci přicházejí ke škole v roušce v přesně stanovený čas v 8.15 hod. (chodit na čas, ne dříve ani později).
Poté odcházíme společně hlavním vchodem do třídy, kde bude probíhat dopolední aktivita od 8.30 do 11.55 hod.
Pak společně odcházíme na oběd.
1.hodina 8.30 - 9.15
2.hodina 9.20 - 10.05
3.hodina 10.20 - 11.05
4.hodina 11.10 - 11.55
Oběd 11.55 - 12.10

Rozvrh je na skolaonline.

DOMÁCÍ VÝUKA 22.5. 2020

Český jazyk

Napište si diktát online

Odkaz

Několikanásobný podmět
je vyjádřen několika výrazy.Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkami nebo spojujeme spojkami.
Spojkou spojujeme obvykle poslední dva členy.
V knížce se proháněli lvi,tygři, levharti a rysi.
proháněli se je přísudek
lvi, tygři, levharti, rysi je několikanásobný podmět.

Procvič na cvičení na str. 164/1
-doplňte vynechaná písmena
-vyhledejte přísudek
- prohlédněte si vyznačené členy. Jak se na ně zeptáte?
- které slovo je synonymem ke slovu exotický, vyber si z nabídky

Matematika

Pamětné násobení a dělení

Připomeň si násobení čísly 10 a 100 - červený rámeček str.20
napiš do sešitu 20/1

Dělení čísly 10 a 100

Připomeň si dělení čísla 10 a 100 - červený rámeček str. 21
napiš do sešitu str.21/1 - žlutý rámeček

Násobení tisícem, desetitisícem, stotisícem str. 21 - dolní červený rámeček
Uč. str. 21/1- příklady v zeleném rámečku - napiš do sešitu

Vlastivěda

-přečti si v učebnici str. 34- 36

Husitské války

Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. Husité hlásali přijímání pod obojí- to zn.tělo
(hostii) i krev Kristovu(víno).Symbolem husitů se stal kalich - rovnost všech lidí.
V Jižních Čechách si vybudovali město Tábor, kde si byli všichni lidé rovni.
Husitské zbraně byly vyrobeny ze zemědělského nářadí(cep,halapartma,sudlice.)
Ze zemědělských vozů si stavěli při bitvách neproniknutelné vozové hradby, do mezer stavěli děla.

Velitelům husitských vojsk se říkalo hejtmani. Nejslavnější vůdce husitů byl Jan Žižka z Trocnova.
V mládí přišel o jedno oko.Všechny bitvy, které vedl skončily úspěšně.Zemřel v boji.
Křižáci byli najatí vojáci církve. Papež vyhlašoval křižácké výpravy proti husitům. Všechny skončily
porážkou křižáků.

Po Žižkově smrti vedl husity Prokop Holý. V bitvě u Domažlic husité zahnali křižáky pouze
zpěvem chorálu Ktož sú boží bojovníci.
Husitský tábor se rozdělil na dvě skupiny - husitské panstvo a prosté husity.
Obě skupiny se střetly v bitvě u Lipan.Vyhrálo husitské panstvo spojené s pražskými měšťany.
Tím husitské vojsko zaniklo.

Husité proti všem

Odkaz

-zapište si a naučte se
-nakreslete zbraně, kterými husité bojovali a pojmenujte je.(uč. str.35)

 

DOMÁCÍ VÝUKA 20. - 21. 5. 2020

Český jazyk

Zopakujeme si učivo o skladebních dvojicích.
Při vyhledávání základní skladební dvojice najdeme nejdříve přísudek.Přísudek je sloveso v
v určitém tvaru.Přísudek vyjadřuje , co se povídá o podmětu.Podtrhneme ho vlnovkou.
Podmět bývá v 1. pádě.Ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo,co a přísudkem.Podmět podtrhneme rovnou čarou
a nahoře spojíme podmět a přísudek svorkou.Ostatní skladební dvojice označíme svorkami pod řádkem.

Učebnice str.161/1 napiš dalších pět vět, od věty Lemují ji vzrostlé stromy a urči základní skladební
dvojici a ostatní skladební dvojice.Poslat do čtvrtka 21.5.

Učebnice str.162/3
-zopakujte si v textu věty jednoduché a souvětí
-vyhledejte základní skladební dvojice ve větách jednoduchých i ve větách v souvětích, určete přísudek
a podmět.

Nevyjádřený podmět
V textu se často setkáváme s tím, že je podmět vyjádřen pouze v některých větách a v dalších,které na
ně navazují,už je pouze podmět nevyjádřený.Např. Kája mluví dobře anglicky. Je nadaný na jazyky.

Ve druhé větě je nevyjádřený podmět Kája.

Dnešní učivo si procvič v učebnici str. 163/2

-najděte místa, kde se nevhodně opakuje podmět, opravený text napište do sešitu

-ve cv. 163/3 rozlište věty jednoduché a souvětí

-vyhledejte podmět a přísudek, v některých větách je podmět nevyjádřený

Matematika

Opakování písemné odčítání

Učebnice str. 16/6 - napsat do sešitu
16/ 7 - šest příkladů i se zkouškou napsat do sešitu
17/8, 11,12, 13 - napsat na fólii

Vše pošlete ve čtvrtek,úkoly si rozložte.

Čítanka

O moudrém šašku Palečkovi str.140 - 141

- ze str. 141/1,2,3 napiš odpovědi

Vrbová píšťalka str. 142 - 143

Přírodověda

Učebnice str.67 - 68

-výpisek napiš a nakresli obrázek do sešitu

Ekosystém - potok a řeka 

Potoky a řeky jsou přirozené vodní toky. Potok mívá menší délku a rozlohu než říčka nebo řeka.
Obvykle teče stále, ale může se stát, že potok v letních měsících vysychá.

Rostliny a živočichové žijící u potoků a řek

Rostliny
vrba bílá, pomněnka bahenní

Ryby v potocích a řekách

okoun říční - nejčastější ryba našich vod společně s kaprem,masožravá ryba

pstruh potoční - žije v podhorských říčkách a potocích, masožravá ryba

Ptáci

ledňáček říční - za kořistí se střemhlav potápí,je stálý

Savci
bobr evropský - býložravec,živí se rákosem,kůrou, listím a polními plodinami
vydra říční - živí se lovem ryb, za kterými se potápí

Odkaz

 odpověz na otázky z dnešního učiva

- do které skupiny patří bobři - ve slově zakroužkuj třetí písmeno
- co plave v potoce- napiš opět slovo a zakroužkuj druhé písmeno
- jaký pták žije u potoka a řeky - zakroužkuj třetí písmeno
- o kterém zvířátku od vody si zpíváme - zakroužkuj čtvrté písmeno
- název místa, kde potok vyvěrá na povrch? - zakroužkuj třetí písmeno
- jaké zvíře ti vyšlo ?

pondělí, 18 květen 2020 17:21

DOMÁCÍ VÝUKA 19.5.2020

DOMÁCÍ VÝUKA 19.5.2020

Tělocvik

Odkaz

Český jazyk

Procvič si vyhledávání podmětu a přísudku

Odkaz

Pamatujte si :Sloveso v základní dvojici je přísudek a podstatné jméno je podmět.
Přísudek vyjadřuje, co se vypovídá o podmětu.
Jiřina zpívá.
Co dělá Jiřina? Zpívá
Přísudek je sloveso v určitém tvaru.
Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem se mluví.Bývá v 1.pádě.
Ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo co a přísudkem.
Kdo co zpívá? Jiřina

Učebnice str. 161/1a),b)
-napiš do sešitu pět vět , vyznač svorkami základní skladební dvojice a ostatní  skladební dvojice,
v základních skladebních dvojicích podtrhněte podstatné jméno rovnou čarou a sloveso vlnovkou

Matematika

Písemné odčítání

Procvičuj písemné odčítání- hadí stezka ( 6 - 10)

Odkaz

Postup písemného odčítání
- zapíšeme menšence a menšitele správně pod sebe
- provedeme odhad výsledku
- čísla odečteme
- zkoušku správnosti provedeme sečtením rozdílu a menšitele

Učebnice str.16/1,2,3,4

- u slovní úlohy výpočet a odpověď

 

 

 

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek